Regulamin

REGULAMIN Klubu Domu Wina

 
§ 1. Postanowienia ogólne


1.1. Klub Domu Wina działa pod adresem 
www.klub.domwina.pl. Jego siedziba mieści się w Krakowie przy ul. Balickiej 255. Uczestnikiem Klubu może być jedynie osoba pełnoletnia.


1.2. Organizatorem Klubu Domu Wina jest DOM WINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: 30-198 Kraków, ul. Balicka 255) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000086763, NIP 677-16-97-284, zwana dalej organizatorem.


1.3. Klub Domu Wina nie posiada osobowości prawnej. Wszelkie zobowiązania i uprawnienia zaciągane i nabywane poprzez Klub Domu Wina są nabywane na rzecz i na rachunek Domu Wina Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

1.4. Klub Domu Wina został powołany do życia na czas nieokreślony.


§ 2. Regulamin


2.1. Adres Klubu Domu Wina to 30-198 Kraków, ul. Balicka 255.


2.2. Pracami Klubu Domu Wina kieruje Zarząd Organizatora, zwany dalej Zarządem.


2.3. Oświadczenia woli oraz wszelkie decyzje w imieniu Klubu Domu Wina składa Zarząd lub ustanowieni pełnomocnicy w granicach umocowania.


2.4. Klub Domu Wina został powołany do życia w celu poszerzania wiedzy z dziedziny enologii oraz oferowania członkom Klubu dostępu do innych towarów i usług.


2.5. Określony w §2 ust.2.4 regulaminu cel Klub realizuje między innymi poprzez prezentację usług i towarów w serwisie internetowym pod adresem www.klub.domwina.pl.

 

2.6. Klub Domu Wina prowadzi także działalność integrującą Członków Klubu oraz może organizować imprezy, kulturalne, rekreacyjne i towarzyskie oraz wyjazdy enoturystyczne.


§ 3. Warunki przystąpienia do Klubu


3.1. Członkiem Klubu Domu Wina może zostać osoba pełnoletnia, która wypełni formularz rejestracyjny oraz dokona zakupu dwuletniej prenumeraty magazynu Czas Wina lub zamiennie zestawu win w Klubie Domu Wina. Formularz może zostać złożony w formie elektronicznej (online) o treści sformułowanej przez Klub. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny i składająca deklarację przystąpienia do Klubu wyraża zgodę na zasady członkowskie określone w niniejszym regulaminie.


3.2. Przed złożeniem deklaracji każda osoba ma możliwość zapoznania się z regulaminem na stronie internetowej www.klub.domwina.pl , a także w siedzibie Organizatora Klubu.


3.3. Osoba prawna może zostać członkiem Klubu tylko w przypadku, jeśli prowadzona przez nią działalność nie jest związana z handlem alkoholem. Członkostwo w Klubie nie może być wykorzystane w celach handlowych.


3.4. Datą nabycia członkostwa w Klubie jest dzień rejestracji numeru karty klubowej danej osoby w systemie informatycznym Organizatora.


3.5. Warunkiem skorzystania z przeznaczonej dla Klubowiczów promocyjnej oferty zakupu produktów znajdujących się w klubowej ofercie jest akceptacja przez Klubowicza treści klubowego regulaminu w trakcie procesu rejestracji w Klubie Domu Wina.

3.6. Osoba wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że


a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,


b) zapoznała się z warunkami niniejszego regulaminu Klubu Domu Wina i zobowiązuje się ich przestrzegać,


c) zapoznała się z ogólnymi warunkami sprzedaży określonymi w regulaminie Klubu Sprzedawcy i zobowiązuje się ich przestrzegać (w przypadkach określonych w §5.2).


3.7. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu elektronicznego formularza rejestracyjnego Organizator przesyła osobie dokonującej rejestracji potwierdzenie dokonania rejestracji. Z chwilą dokonania rejestracji, zarejestrowana osoba uzyskuje status Klubowicza.

 
3.8. Każdy Członek Klubu Domu Wina otrzymuje Kartę Klubową, na której widnieje numer ewidencyjny, służący do dodatkowej identyfikacji Członka Klubu, np. przy zamówieniach telefonicznych.


3.9. Karty są przekazywane klubowiczom nieodpłatnie. W przypadku zagubienia, trwałego uszkodzenia lub kradzieży Karty Klubowej należy o tym powiadomić pisemnie biuro Klubu, które wystawi nową Kartę Klubową. Wystawienie nowej karty wiązać się będzie z opłatą manipulacyjną w wysokości 15 zł.


3.10. Klubowicz wypełniając formularz rejestracyjny może wyrazić zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie członków Klubu Domu Wina, na ich przetwarzanie w celach handlowych i marketingowych przez Organizatora (także drogą komunikacji elektronicznej), a także na otrzymywanie ofert firm z Grupy Domu Wina, tj.: Klub Domu Wina, magazyn Czas Wina oraz Wine Service – Podróże z winem i polecanych przez Klub, w tym na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez Sprzedawcę. Wszystkie dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).


3.11 Administratorem danych (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Dom Wina Sp. z o.o., 30-198 Kraków, ul. Balicka 255, pomoc@domwina.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień regulaminu oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu oraz gdy ma to zastosowanie, zgody osoby, której dane dotyczą. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy oraz w okresie 10 lat po jej wykonaniu (przedawnienie roszczeń), natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.


3.12. Klubowicz zgodnie z przywołaną w §3 ust. 3.10 ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania oraz uaktualniania. Organizator zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.


3.13. Przesyłanie przez Organizatora i Sprzedawcę korespondencji handlowej i marketingowej, w tym również w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204), SMS-em lub na adres e-mail klubowicza, wymaga jego odrębnej, uprzedniej zgody wyrażonej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.

 

3.14. Klubowicz może wyrazić zgodę na udostępnienie jego danych osobowych innym firmom współpracującym z Organizatorem w celach handlowych i marketingowych. Zgoda musi wyraźnie wskazywać podmiot, któremu dane zostały udostępnione oraz zakres tego udostępnienia.


3.15. Oświadczenia, o których mowa w §3 ust. 3.13 i §3 ust. 3.14 Klubowicz może złożyć w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiednich pól podczas rejestracji w elektronicznym formularzu rejestracyjnym.


3.16. Klubowicz może wyrazić zgodę na telefoniczny kontakt ze strony klubowego konsultanta, który przekaże mu informacje dotyczące nowych ofert.


3.17. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych określonej w §3 ust. 3.13 uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Nabywcy.

 

3.18. Członek Klubu może wypowiedzieć na piśmie lub mailowo swoje członkostwo z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Klub może zaproponować pozostanie w Klubie lub przywrócenie członkostwa na innych warunkach.


§ 4. Ustanie Członkostwa Klubu4.1. Ustanie członkostwa w Klub Domu Wina następuje w wyniku:


a) skreślenia z listy na skutek wypowiedzenia członkostwa zgodnie z § 3 ust. 3.18,


b) wykluczenia Członka Klubu w przypadku:


- uporczywego naruszania przez Członka Klubu niniejszego Regulaminu,

 

- działania na szkodę Klubu,


- wykorzystywania członkostwa w Klubie w celach handlowych,


- śmierci Członka Klubu.


4.2. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Organizatora (tj. Dom Wina Spółki z o.o.).§ 5. Warunki i zasady składania zamówień na towary i usługi prezentowane przez Klub Domu Wina


5.1 Produkty i usługi prezentowane w serwisie internetowym Klubu (wina, imprezy klubowe, wydawnictwa, akcesoria winiarskie) oraz w innych kanałach komunikacyjnych są dostępne jedynie dla osób pełnoletnich.


5.2 Członkowie Klubu maja prawo do korzystania ze zniżek, promocji oraz zbierania punktów za dokonane zakupy, co jest niedostępne dla osób nie będących Członkami Klubu.


5.3 Zakup produktów oraz usług oferowanych przez Klub Domu Wina może nastąpić w następujący sposób:


a) bezpośrednio w sklepach sieci Domu Wina w Krakowie, Warszawie, Łodzi i Wrocławiu


b) poprzez złożenie zamówienia sms, pocztą elektroniczną lub telefonicznie w sklepie u klubowego konsultanta pod numerem telefonu 535 577 577.

 

c) poprzez sklep internetowy butik winomana na www.domwina.pl o ile zamawiany produkt nie zawiera alkoholu.


§ 6. Bezpośrednia sprzedaż w sklepach Domu Wina


6.1 Towary lub usługi oferowane przez Klub Domu Wina mogą być nabyte bezpośrednio w jednym z koncesjonowanych sklepów sieci DOM WINA Spółki ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę w Krakowie (30-198 Kraków, ul. Balicka 255) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000086763, NIP 677-16-97-284.


6.2. Produkty dostępne w sklepach Domu Wina w tym wyroby alkoholowe prezentowane są na witrynie internetowej serwisu internetowego pod adresem www.domwina.pl lub na innych serwisach internetowych wykorzystywanych w działalności Klubu. Prezentowane tam produkty w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy, a roczniki win zamieszczone na etykietach mogą być inne niż w rzeczywistości.

§ 7. Składanie zamówień telefoniczne, sms, lub poprzez sklep online.


7.1. Złożenie zamówienia na towary lub usługi oferowane przez Klub Domu Wina może też nastąpić drogą telefoniczną pod numerem infolinii 535 577 577, listownie lub pocztą elektroniczną pod adresem 
biuro@domwina.pl lub w punkcie sprzedaży detalicznej położonym w Krakowie przy ul. Balickiej 255, 30-198 Kraków.

 


7.2 Momentem złożenia zamówienia (umowa kupna – sprzedaży) jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę Punktu Sprzedaży (mailem lub telefonicznie).

Miejscem zawierania umów sprzedaży jest Punkt Sprzedaży Detalicznej położony w Krakowie przy ul. Balickiej 255, 30-198 Kraków.


Dom Wina Sp. z o.o. posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o numerze: I/639/B/544/2015 z dnia 15.12.2015 r. wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231) na czas oznaczony od dnia 18.12.2015 r. do dnia 17.12.2018 r. oraz ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o numerze: I639/C/400/2015 z dnia 15.12.2015 wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231) na czas oznaczony od 18.12.2015 r. do 17.12.2018 r. Dom Wina Sp. z o.o. posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o numerze I/639/A/570/2015 z dnia 15.12.2015 r. wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231) na czas oznaczony od dnia 18.12.2015 r. do dnia 17.12.2018r.

 
§ 8. Realizacja zamówienia


8.1. Zamówienie drogą telefoniczną lub emaliową może być złożone wyłącznie przez osobę, która ukończyła 18 rok życia.


8.2. Sprzedawcy i  kurierzy legitymują osoby odbierające przesyłkę, celem potwierdzenia danych personalnych zamawiającego. Sprzedawca lub kurier może odmówić wydania przesyłki osobie NIEPEŁNOLETNIEJ lub osobie będącej pod wpływem alkoholu.


8.3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie: pełnego adresu dostawy i numeru telefonu, umożliwiającego pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

8.4. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki z zakupionym towarem bez podawania przyczyny.
 

8.5. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 2 do 7 dni roboczych. Jest równy całkowitemu terminowi realizacji zamówienia, jeśli zamówione produkty są dostępne od ręki w magazynie. W innych przypadkach okres dostarczenia jest ustalany indywidualnie z Kupującym.


8.6. Zamówiony towar dostarcza firma kurierska „FedEx”. Przy zakupie min. 6 butelek win i jeżeli wartość twoich zakupów przekroczy 200 zł brutto, paczka przesyłana jest na koszt Klubu Domu Wina. Przy niższej wartości do ceny zakupu doliczany jest koszt przesyłki w wysokości 25 zł. Według regulaminu sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na terenie Polski.

8.7 Towar nie zawierający alkoholu dostarcza firma kurierska Fedex lub Poczta Polska. Koszt przesyłki zostanie doliczony przy składaniu zamówienia online.

 

Dowód zakupu (oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki.


Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:


Pobranie, płatne bezpośrednio przy odbiorze przesyłki, przedpłata przelewem.


§ 9. Gwarancja i wymiana


9.1. Dom Wina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia, iż wszystkie wina importowane przez niego zostały sprowadzone do Polski legalnie i spełniają wszelkie wymogi sanitarno–epidemiologiczne.

9.2. Jeżeli dobrane i przesłane przez Klub wino z jakichkolwiek względów nie przypadnie Kupującemu do gustu, bez żadnego problemu i bez dodatkowych kosztów wszystkie nieotwarte butelki mogą zostać wymienione na inne, w ramach tej samej ceny.


9.3. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów z towaru zakupionego w Domu Wina można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko, jeśli produkt nie został w żaden sposób zniszczony. Zwrócony towar należy zaopatrzyć w otrzymany z nim dowód zakupu. Zwrot wartości produktu następuje przelewem, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.   

Odstąpienie od umowy następuje poprzez przesłanie listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru na adres Dom Wina sp z o.o.– ul. Balicka 255, Kraków 30-198, oświadczenia o odstąpieniu od umowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.


9.4. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub braków. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, widocznych uszkodzeń należy odebrać przesyłkę, sporządzając protokół szkody potwierdzony pisemnie przez kuriera. Ewentualne reklamacje dotyczące dostaw należy kierować do obsługi sklepu (Dom Wina ul. Balicka 255, tel. (12) 626 56 52, 638 13 80) w dniu dostawy lub nie przyjmować przesyłki, jednocześnie zamieszczając adnotację na liście przewozowym o uszkodzeniu i poinformować o tym fakcie obsługę sklepu.


§ 10. Ochrona danych osobowych


10.1. Składając zamówienie, Kupujący świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.


10.2. Jeśli Kupujący składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie "Czasu Wina", jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane również w celu wysyłania w/w czasopisma. Jednocześnie Dom Wina będzie informował swoich klientów o wprowadzanych nowościach i promocjach.


10.3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Klubu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).


10.4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

§ 11. Przywileje klubowe

 

 

11.1 Członkowie Klubu maja prawo do zakupu towarów z rabatem widocznym po zalogowaniu się do panelu klienta.
11.2. Kupując towary lub usługi poprzez Klub Domu Wina, członek Klubu automatycznie zdobywa punkty premiowe, które może następnie wymieniać na prezenty z oferty klubowej, których katalog jest dostępny na stronie 
www.klub.domwina.pl.

 

11.3. Prawo do gromadzenia punktów zostaje przyznane Członkowi Klubu Domu Wina w momencie otrzymania karty klubowej. Od daty jej nadania punkty są naliczane po dokonaniu każdego zakupu.


11.4. Każdorazowy zakup daje Członkom Klubu pewną ilość punktów premiowych, które są sumowane na osobistym, wewnętrznym koncie Członka Klubu, według zasady, że każde 5 zł wydane w klubie to 1 punkt premiowy.

 

11.5. Punkty zostają naliczone na koncie Członka Klubu do 10 dni od daty odebrania towaru. 

 

11.6. Punkty sumowane na koncie stanowią własność Członka Klubu i pozostają do jego wyłącznej dyspozycji.


11.7. Przedstawiany katalog z asortymentem prezentów, na które można wymienić punkty, może ulegać zmianom.

 

11.8. Punkty zgromadzone na koncie Członka Klubu utrzymują ważność przez 24 miesiące.


11.9. Każdy Członek Klubu otrzymuje oferty udziału w imprezach organizowanych przez Klub po preferencyjnych cenach. Wydarzenia te obejmują degustacje klubowe, wycieczki enoturystyczne, imprezy towarzyskie, kursy i szkolenia.


§ 12. Telefoniczne Centrum Zamówień Klubowych


12.1. Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem Klubu Domu Wina, korzystaniem z promocji i zakupów w Klubie, wymianą punktów na towary, Członkowie Klubu mogą uzyskać w Telefonicznym Centrum zamówień Klubowych pod numerem: 535 577 577 lub mailem: biuro@domwina.pl. Biuro Obsługi Klubu zajmuje się też wszelkiego typu reklamacjami i sprawami bieżącymi dotyczącymi funkcjonowania Klubu.


12.2. Dokonując Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Sprzedawcę.

 

12.3. W szczególnych przypadkach można kontaktować się z biurem Zarządu Klubu Domu Wina pod numerem tel. (12) 638 13 80, fax: (12) 626 56 52, Kraków, ul. Balicka 255.


12.4. Dla ochrony interesów Członków Klubu w przypadku kontaktu telefonicznego Biuro Obsługi Klubu ma prawo zadawać pytania w celu ustalenia tożsamości Członka Klubu, w szczególności poprosić o podanie numeru ewidencyjnego karty członkowskiej. W przypadku odmówienia udzielenia odpowiedzi Klub zastrzega sobie prawo odmowy obsługi.

 

Załącznik nr 1

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.domwina.pl

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.domwina.pl , zwany w dalszej części Regulaminu „Sklepem Internetowym”, prowadzony jest przez Dom Wina Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Balickiej 255, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000086763 będącą czynnym płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP 677 - 16 - 97 – 284, REGON 351162127 zwanej w dalszej części Regulaminu „Sprzedającym”. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy pod następującym nr telefonu: 126381380 wew. 27 w dni robocze w godzinach 10:00-16.00, koszt połączenia według taryf operatorów telekomunikacyjnych albo pocztą elektroniczną na adres email: t.zaborowski@domwina.pl
 2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana w dalszej części Regulaminu „Kupującym”.
 3. Składanie zamówień jest możliwe przez cały tydzień i przez całą dobę z wyłączeniem czasu przeznaczonego na przerwy techniczne, które są ogłaszane na stronie internetowej Sprzedającego.
 4. Zawarcie umowy i realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Kupującego płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego lub za pośrednictwem systemu DOTPay (płatności za towar dokonywane przez system DOTPay odbywają się na warunkach określonych przez administratora tego systemu – DOTPay z siedzibą w Krakowie).
 5. Wszystkie zakupione towary w tym również czasopisma i książki będące przedmiotem zamówionej usługi prenumeraty lub subskrypcji, wysyłane są na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia u Sprzedającego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 serpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz 1182). Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Kupujący ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Kupujący może w zamówieniu mailowym zastrzec zakaz przetwarzania jego danych osobowych.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi oraz weryfikacji podanych przez Kupującego danych na własny koszt przed realizacją zmówienia telefonicznie bądź mailowo.
 8. W przypadku niemożności realizacji złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Kupującego, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.
 9. Wszystkie towary oferowane przez Sprzedającego są nowe.
 10. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady towaru nabytego w sklepie internetowym na zasadach określonych szczegółowo w art. 556 oraz art. 5561- 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz 93 ze zm.).
 11. Reklamacje dotyczące towaru powinny zawierać oznaczenie podmiotu składającego reklamację: imię, nazwisko (lub nazwę firmy) oraz przedmiot Reklamacji. Reklamacje powinny być wysyłane na adres Sprzedającego, albo pocztą elektroniczną na adres email t.zaborowski@dmwina.pl Kontakt telefoniczny dotyczący reklamacji: 126381380 wew. 27 w dni robocze w godzinach 10:00-16.00. Koszt połączenia według taryf operatorów telekomunikacyjnych. Okres zgłoszenia reklamacji wynosi 6 (sześć) miesięcy od dnia otrzymania przez Kupującego towaru.
 12. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru ) w terminie 14 (czternastu) dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) wygasa po upływie 14(czternastu) dni od dnia doręczenia towaru. Kupującemu, a w przypadku, gdy przedmiotem umowy (zamówienia) jest usługa prenumeraty lub subskrypcji, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia pierwszego egzemplarza. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Sprzedającego. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał pismo przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności nie później niż 14 dni od dnia w którym Sprzedający uzyskał informację o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem . Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru. Towar powinien być odesłany lub przekazany na adres Sprzedającego nie później niż 21 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Sprzedający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu sprzedanego Kupującemu towaru. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) jeżeli przedmiotem zamówienia są dzienniki, periodyki lub czasopisma.
 13. Kupujący przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedającym.
 14. Sklep Internetowy umożliwia zakup biletu uprawniającego do udziału w oferowanym przez Sprzedającego wydarzeniu. Zakup powinien nastąpić najpóźniej na 1 dzień roboczy przed wydarzeniem. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn. Kupujący drukuje potwierdzenie realizacji zamówienia i potwierdzenie przelewu, które stanowią łącznie potwierdzenie zakupu biletu uprawniającego do udziału w wydarzeniu. Zamówienie złożone w Sklepie Internetowym może być odwołane przez Kupującego najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych przed datą wydarzenia poprzez wysłanie e-maila na adres: t.zaborowski@domwina.pl Zwrot za bilet zakupiony za pomocą Sklepu Internetowego dokonywany jest gotówką w siedzibie sprzedającego w dni robocze w godzinach 10.00-16.00, lub przelewany przelewem na konto wskazane przez Kupującego. W przypadku odwołania wydarzenia przez Sprzedającego, Sprzedający powinien zawiadomić o tym niezwłocznie Kupującego i zwrócić opłatę za bilet na swój koszt, w formie uzgodnionej z Kupującym. Bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia wydarzenia opisanego w potwierdzeniu realizacji zamówienia, co oznacza, że Kupujący z chwilą rozpoczęcia wydarzenia nie ma prawa do zwrotu ceny biletu ani przebukowania biletu (termin przebukowanie oznacza zwrot i ponowny zakup). Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
 15. Ceny towarów i usług oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i zawierają podatek VAT. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie. Wysyłka następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty za zamówiony towar, usługę prenumeraty lub subskrypcji.
 16. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 17. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 18. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin Sklepu Internetowego. W trakcie realizacji zamówienia oraz całym okresie opieki posprzedażowej klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla Kupującego mniej korzystne niż aktualnego.
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne w tym Kodeks cywilny i ustawę o ochronie praw konsumenta. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Należy go wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Dom Wina, Spółka z o.o.

ul. Balicka 255, 31-198 Kraków


Ja, .............................., niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 • ...........................
 • ...........................
 • ...........................
 • ..........................
 • ..........................

Data odbioru:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel